+48 534 636 476

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Regulamin korzystania z klubu określa w szczególności rodzaj i zakres świadczonych przez Active Style usług, jak również warunki ich świadczenia.
 2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
 4. Każdorazowe skorzystanie z oferty Klubu oznacza zaakceptowanie regulaminu, zobowiązanie się do jego przestrzegania, oświadczenie, iż w stosunku do danej osoby nie zachodzą przeciwwskazania lekarskie do skorzystania z oferty Active Style, a także potwierdzenie zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażenie zgód objętych regulaminem.
 5. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 02.11.2020 roku.

 

§ 2

Definicje

       Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają znaczenie określone poniżej, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika ich odmienna interpretacja:

 

 1. Active Style/właściciel Klubu - Active Style Michał Szczepański, os. Piłsudskiego 25/42, 37-500 Jarosław, NIP 7922210519, REGON 181136816;
 2. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, np. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, numer telefonu, adres e-mail;
 3. Jednorazowe wejście - wejściówka umożliwiająca jednorazowe, nieograniczone czasowo w ramach godzin wskazanych w Rozdziale 2 § 3 pkt 1 Regulaminu, skorzystanie z Klubu - strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału w jednych wybranych zajęciach grupowych;
 4. Klub - kompleks pomieszczeń, znajdujących się w lokalu położonym przy os. Piłsudskiego 25/42 w Jarosławiu, w którego skład wchodzi m.in. strefa ćwiczeń, strefa masażu i sauna;
 5. Karnet- dokument stwierdzający prawo do korzystania z Klubu w ramach pakietów Karnet open, Karnet Open Student/Senior, Karnet open do 15:30, Karnet open student/senior do 15.30, Karnet„8 wejść na miesiąc”, Karnet Specjal, zakupiony przez Użytkowników Klubu, celem uczestniczenia w zajęciach  zorganizowanych, korzystania ze strefy ćwiczeń, oraz innych dodatkowych pomieszczeń znajdujących się w Klubie, z wyłączeniem sauny której płatność uiszczana jest osobno;
 6. Karnet open oraz Karnet Open Student/Senior, Karnet Specjal-  karnety uprawniające do nielimitowanego, nieograniczonego czasowo w ramach godzin wskazanych w Rozdziale 2 § 3 pkt 1 Regulaminu, korzystania z Klubu - strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału zajęciach grupowych, ważny przez 4 tyg. tzn. 28 dni od dnia jego zakupu;
 7. Karnet open wejście do 15:30, Karnet open student/senior do 15.30 - karnety uprawniające do nielimitowanego, korzystania z Klubu - strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału zajęciach grupowych, od otwarcia Klubu do godziny 15:30 danego dnia, ważny przez 4 tyg, tzn. 28 dni od dnia jego zakupu;
 8. Karnet„8 wejść na miesiąc” - karnet uprawniający do skorzystania ośmiokrotne nieograniczone czasowo w ramach godzin wskazanych w Rozdziale 2 § 3 pkt 1 Regulaminu, skorzystanie z Klubu - strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału, w ramach wejścia z jednych wybranych zajęć grupowych, ważny przez 4 tyg. tzn 28 dni od dnia jego zakupu;
 9. Karta magnetyczna - dokument potwierdzający uprawnienia Klienta do korzystania z Klubu, wydawany w dniu zakupu pierwszego Karnetu, po uiszczeniu stosownej opłaty aktywacyjnej;
 10. Monitoring wizyjny - system zespolonych środków technicznych umożliwiający rejestrację obrazu;
 11. Opłata aktywacyjna - jednorazowa opłata, pobierana przy rejestracji karty magnetycznej, doliczana do kwoty karnetu;
 12. Pracownicy Klubu – trenerzy, instruktorzy, masażyści, dietetycy, fizjoterapeuci,  pracownicy administracyjni oraz inny pracownicy zatrudnieni przez właściciela Klubu;
 13. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 14. Strefa ćwiczeń - część Klubu, w której mieszczą się sprzęty i przyrządy służące do ćwiczeń oraz sale przeznaczone do zajęć zorganizowanych;
 15. Strona internetowa - www.active-style.pl, oraz funpage na facebooku: www.facebook.com/ActiveStylefitnessklub;
 16. Trening personalny - trening prowadzony przez trenera personalnego po uprzednim ustaleniu terminu jego przeprowadzenia;
 17. Trening w małych grupach fitness- trening w małych grupach o ograniczonej liczbie uczestników maksymalnie 6 osobowe, odbywające się według ustalonego wcześniej terminu i godziny wyznaczonej przez instruktora prowadzącego;
 18. Użytkownicy/Klienci – osoby korzystające z usług oferowanych przez Klub, które spełniły warunki określone w niniejszym regulaminie, w szczególności osoby posiadające Karnet, lub przebywający na terenie Klubu w wyniku zakupu prawa do jednorazowego wejścia oraz korzystające z innych usług Klubu;
 19. Zajęcia zorganizowane – zajęciaw grupach o ograniczonego liczbie uczestników, odbywające się według ustalonego uprzednio  harmonogramu, prowadzone przez instruktora;

 

 

Rozdział 2

Usługi oraz godziny otwarcia

 

§ 1

Osoby uprawnione

 1. Active Style świadczy usługi wyszczególnione na stronie internetowej.
 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z oferty Active Style są Klienci, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin, wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczyli, iż nie ma przeciwwskazań spowodowanych ich stanem zdrowia, na podstawie zakupionego karnetu bądź jednorazowego wejścia, jak również inne uprawnione przez Właściciela Klubu osoby.
 3. Użytkownik w zależności od wybranej przez siebie oferty:
   1. nie otrzymuje karnetu ani innego dokumentu potwierdzającego prawo korzystania z Klubu - jednorazowe wejście;
   2. otrzymuje karnet / kartę magnetyczną umożliwiającą wstęp do Klubu - karnety.
 4. Każdy z Użytkowników korzystających z Klubu, zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem, na podstawie którego możliwa jest weryfikacja tożsamości i uprawnienia do skorzystania z opcji „STUDENT/SENIOR”, oraz okazania go pracownikowi Klubu na jego prośbę. W przypadku braku możliwości zweryfikowania tożsamości danej osoby pracownik Klubu uprawniony jest do odmowy skorzystania przez tę osobę z Klubu.

 

§ 2

Warunki korzystania z Klubu przez osoby niepełnoletnie

 1. Z zastrzeżeniem punktu 2, z Klubu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby niewskazane w punkcie 1, mogą korzystać z Klubu wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców bądź opiekunów prawnych. Warunkiem dopuszczenia do korzystania przez taką osobę z Klubu jest złożenie w recepcji obiektu oświadczenia rodzica bądź opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na korzystanie z Klubu przez osobę niepełnoletnią.

 

§ 3

Godziny otwarcia Klubu

 1. Godziny otwarcia Klubu podane są na stronie internetowej oraz dostępne są w Klubie.
 2. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel Klubu może podjąć decyzję o jego otwarciu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub w Klubie z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania karnetów nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
 3. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 4. W sytuacji niezaplanowanego zamknięcia Klubu Klienci zostaną poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w punkcie 2 zd. 3.
 5. Użytkownicy obowiązani są zakończyć korzystanie z urządzeń Klubu na 15 minut przed planowaną godziną jego zamknięcia.

 

§ 4

Karnety

 1. Karnety dostępne są do nabycia w recepcji obiektu.
 2. Karnety ważne są 28 dni od daty zakupu, chyba że oferta Klubu, umieszczona na stronie internetowej stanowi inaczej.
 3. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 24h przed terminem zajęć. a. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 24h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie.
 4. Active Style zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Active Style nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt nr tego powyżej.). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 5. W ramach karnetu Klient jest uprawniony do korzystania ze strefy ćwiczeń oraz zajęć zorganizowanych wskazanych w harmonogramie zajęć, z ograniczeniami wynikającymi ze specyfikacji danego karnetu - w szczególności ograniczeniami godzin lub ograniczeniem liczby zajęć z korzystania z Klubu.
 6. Teren Active Style jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Active Style znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Active Style. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 7. Oferta Klubu zawiera rozróżnienia w ramach poszczególnych karnetów, uzależnione od grupy odbiorców danego karnetu. Z opcji „STUDENT/SENIOR” mogą skorzystać osoby:
  1. do 26 roku życia, posiadające ważną legitymację studencką bądź szkolną;
  2. osoby powyżej 65 roku życia, po okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 8. Wszystkie Karnety są rejestrowane. Posługiwać się Karnetem może jedynie osoba w nim wskazana, w godzinach jego obowiązania. W przypadku naruszeń niniejszego punktu, Właściciel uprawniony będzie do anulowania Karnetu Klienta udostępniającej go osobie trzeciej.
 9. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 1. Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 2. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
 3. Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 1. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Active Style musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

 

§5

Zajęcia zorganizowane

 1. Grafik zajęć zorganizowanych udostępniany jest na Stronie internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 2. Active Style nie prowadzi zapisów na zajęcia zorganizowane, o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszenia się na nie w Klubie.
 3. Active Style zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, zmiany ich harmonogramu oraz osób prowadzących zajęcia, o czym poinformuje Klientów umieszczając stosowne ogłoszenie w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej, najpóźniej w dniu danych zajęć.
 4. Na zajęcia zorganizowane Klient jest obowiązany przychodzić do Klubu z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie się do zajęć.
 5. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym zamiennego obuwia sportowego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć, jak również ręcznika.

 

§ 6

Trening personalny

 1. Klientchcący skorzystać z usługi treningu personalnego zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty. Rezerwacji tej należy dokonywać w recepcji klubu.
 2. Przystąpienie przez Klienta do treningu bez wskazania pracownikowi Klubu przeciwwskazań i zaleceń lekarskich co do udziału w treningu poczytuje się jako oświadczenie o ich braku.
 3. Klient jak i trener zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na umówione spotkanie. W przypadku spóźnieniasię osoby trenującej na trening personalny następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu.
 4. Trening personalny możezostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez Klienta z co najmniej 5 godzinnym wyprzedzeniem.
 5. W szczególnych przypadkach Active Style zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięciatreningów personalnych, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

 

Rozdział 3

Zasady korzystania z Klubu

 

§ 1

Zasady ogólne

 1. Z wszelkich pomieszczeń Klubu i znajdujących się w nim urządzeń Użytkownik powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, stosując się do instrukcji i informacji znajdujących się w Klubie, w tym na poszczególnych sprzętach, a także do poleceń ustnych i wskazówek pracowników Klubu, Użytkownicy zobowiązują się również do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych.
 2. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 3. Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Członek Klubu deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Członek klubu taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 4. Trener w Active Style prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.  Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 5. Na terenie Klubu zabronione jest:
 1. posiadanie przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia Użytkowników, w szczególności ostrych narzędzi i szklanych opakowań;
 2. zaśmiecanie i zanieczyszczaniem pomieszczeń Klubu
 3. bieganie, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych;
 4. bez uzyskania uprzedniej zgody Active Style, rejestrowanie dźwięku i obrazu;
 5. używanie przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie;
 6. wprowadzanie zwierząt;
 7. palenie wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów;
 8. posiadanie, stosowanie lub pozostawanie pod wpływem niedozwolonych środków, w szczególności alkoholu, narkotyków czy innych środków, w tym dopingujących. Właściciel i pracownicy Klubu są uprawieni do wezwania do klubu odpowiednich służb, w szczególności Policji, w przypadku podejrzenia posiadania lub stosowania przez Użytkownika niedozwolonych substancji;
 9. uniemożliwianie innym Użytkownikom korzystanie z Klubu, poprzez zachowanie agresywne, jak również zachowanie uwłaczającegodności innych Użytkowników, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a takżemające znamiona molestowania;
 10. prowadzenie wszelkiej działalności zarobkowej czy reklamowej, w szczególności prowadzenia prywatnych zajęć indywidualnych za wynagrodzeniem.

 

 

§ 2

Skutki naruszeń

       Wszelkie naruszenia Regulaminu, o których mowa w jego Rozdziale 3 skutkują uprawnieniem pracowników Klubu do polecenia natychmiastowego jego opuszczenia przez Klienta naruszającego powyższe postanowienia, a w uzasadnionych przypadkach do anulowania przez Active Style karnetu danego Klienta ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

§ 3

Strefa ćwiczeń

 1. Użytkownicy Klubu korzystający ze strefy ćwiczeń zobligowani są posiadać:
 1. strój sportowy,
 2. zamienne, kryte obuwie sportowe;
 3. duży ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy każdorazowo rozkładać na urządzeniach.
 1. Każdorazowo, przed rozpoczęciem treningu, Klient zobowiązane jest do przygotowania miejsca, w którym zamierza wykonywać ćwiczenia, w sposób bezpieczny dla niego i otoczenia.
 2. Klient ma obowiązek wykonywać poszczególne ćwiczenia dostosowując ich rodzaj i intensywność do swoich swojego stanu zdrowia i możliwości. W przypadku stwierdzenia przez Klienta budzących jego obawy dolegliwości wywołanych wykonywanymi ćwiczeniami, należy przerwać trening i niezwłocznie powiadomić pracownika Klubu.
 3. Po zakończeniu ćwiczenia Użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego usytuowania.
 4. Użytkownik nie możeświadczyć na terenie Klubu, w szczególności w strefie ćwiczeń, usług treningu personalnego na rzecz innych Klientów. Świadczenie takich usług jest dopuszczalne jedynie na podstawie zawartej z Active Style umowy w tym zakresie, bądź pisemnej zgody wyrażonej przez Właściciela Klubu.

 

§ 4

Szatnia

 1. Klient zobligowany jest do każdorazowego pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego pomieszczeniu - szatni, w której znajdują się szafki. Szafki należyzabezpieczyć przyniesioną przez Klienta kłódką, w sposób uniemożliwiający jej otwarcie.
 2. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub zobowiązany jest do opróżnienia zajmowanej przez siebie szafki i zabrania kłódki.
 3. W przypadku stwierdzenia, że pomimo zakończenia korzystania z Klubu Klient nadal przechowuje swoje mienie w szafce, Active Style jest uprawniona do otworzenia szafki oraz do usunięcia rzeczy należących do Klienta. W przypadku braku odbioru przez Użytkownika należących do niego ruchomości w terminie 3 dni od dniaprotokolarnegoopróżnienia szafki, rzeczy Klienta będą uznawane za porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności.

 

§ 5

Sauna

 1. Korzystanie z sauny jest usługą dodatkowo płatną, niezawierającą się w Karnecie i niezależną od wszelkich opłat związanych ze wstępem do strefy ćwiczeń.
 2. O zamiarze korzystania z sauny należy poinformować pracownika Klubu na co najmniej 1 godzinę przed zamierzonym wejściem do sauny i uiścić opłatę zgodnie z cennikiem wskazanym w recepcji Klubu i na stronie internetowej, przy czym Active Style zastrzega sobie możliwość odmowy uruchomienia sauny w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby osób chętnych do skorzystania z niej.
 3. Klient zamierzający skorzystać z sauny powinien przed wejściem do niej wziąć prysznic w celu usunięcia z ciała kosmetyków i zanieczyszczeń.
 4. W saunie zabronione jest przebywanie w okularach i szkłach kontaktowych, obuwiu oraz biżuterii.
 5. Z sauny należykorzystać w kostiumie bawełnianym.
 6. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca możedokonywać tylko pracownik Klubu.

 

§ 6

Strefa masażu

 1. Klientchcący skorzystać z usługi masażu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty. Rezerwacji tej należy dokonywać w recepcji klubu.
 2. Klient korzystający z usług Strefy masażu zobligowany jest zgłosić się do recepcji Klubu co najmniej na 15 minut przed wyznaczoną godziną spotkania i uiścić opłatę zgodnie z cennikiem znajdującym się w recepcji oraz na stronie internetowej.
 3. Klient przed rozpoczęciem zabiegu zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi Klubu wszelkich informacji dotyczących przeciwwskazań do jego przeprowadzenia.

 

 

 

Rozdział 4

Karta magnetyczna i opłaty

 

§ 1

Karta magnetyczna

 1. Dokumentem potwierdzającym prawo korzystania z Klubu na podstawie posiadanego Karnetu  oraz umożliwiającym wstęp na teren Klubu Klientowi posiadającemu karnet jest imienna karta magnetyczna.
 2. Karta ta wydawana jest Klientowi w momencie zakupu pierwszego karnetu i zostaje przypisana do danego Klienta bezterminowo. KażdyKlient może posiadać jedną kartę magnetyczną. Za wydanie karty magnetycznej pobierana jest bezzwrotna opłata aktywacyjna w kwocie 15 zł doliczonej na poczet pierwszego karnetu.
 3. Wszystkie karty magnetyczne są rejestrowane. Posługiwać się kartą magnetyczną może jedynie osoba w niej wskazana, w godzinach obowiązania karnetu. W przypadku naruszeń niniejszego punktu, Właściciel Klubu uprawniony jest do anulowania Karnetu Klienta, w szczególności udostępniającej kartę magnetyczną osobie trzeciej.
 4. W przypadku nieposiadania przy sobie karty magnetycznej, wstęp do Klubu możliwy jest jedynie po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez pracownika Klubu, następującej zweryfikowaniu tożsamości Klienta i jego uprawnień wynikających z zakupionego karnetu.
 5. W przypadku uszkodzenia bądź utraty karty magnetycznej Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Active Style. Ponowne wydanie karty magnetycznej następuje po uiszczeniu przez Klienta bezzwrotnej opłaty w kwocie 15 zł, na poczet wyrobienia nowej karty.

 

§ 2

Cennik oraz sposób zapłaty

 1. Cennik usług oferowanych przez Active Style dostępny jest w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej.
 2. Klienci zobowiązani są do opłacania Karnetów, wejść jednorazowych oraz zapłaty za inne usługi z góry.
 1. Klienci uprawnieni są do zakupienia z góry karnetów na dalsze, następujące bezpośrednio po sobie okresy, przy czym jest możliwe zawieszenie karnetu na okres maksymalnie 7 dni, raz na dwa miesiące. Zawieszenie karnetu należy wcześniej zgłosić w recepcji klubu.
 2. Klienci chcący uzyskać fakturę VAT obejmującą należności poniesione z tytułu skorzystania z oferty Active Style powinni poinformować o tym fakcie pracownika Klubu przed dokonaniem płatności.
 3. Wszelkie opłaty uiszcza się we wskazanych każdorazowo przez Active Style formach płatności.

 

 

Rozdział 5

Zasady odpowiedzialności

 

§ 1

Odpowiedzialność Active Style za utratę lub uszkodzenie własności Klienta

Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klient deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na klucz w szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

 

§ 2

Odpowiedzialność Active Style za szkodę na osobie

Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klient taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

§ 3

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownicy odpowiadają na zasadach ogólnych wobec Active Style oraz innych Klientów za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

 

§ 4

Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie roszczenia z tytułu naprawienia szkody, wnioski i reklamacje należy niezwłocznie zgłosić pisemnie w Klubie bądź na adres wskazany w Rozdziale 1 § 2 punkt 1.
 2. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w treści pisma, o którym mowa w punkcie 1, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli w piśmie tym wskazany zostanie adres e-mail.

 

 

Rozdział 6

Utrwalanie i publikacja wizerunku

§ 1

Zgoda na utrwalanie i publikację wizerunku

 1. Klienci uiszczając opłatę za usługi oferowane przez Active Style, a w przypadku osób, o których mowa w Rozdziale 2 § 2  pkt 2 - ich opiekunowie prawni, wyrażając zgodę na korzystanie przez te osoby z oferty Active Style, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatną, wielokrotną publikację swojego wizerunku bądź wizerunku osób, o których mowa w Rozdziale 2 § 2  pkt 2 (w szczególności w formie zdjęć i filmów), utrwalonego podczas korzystania z oferty Active Style, jak również podczas imprez i eventów organizowanych bądź współorganizowanych przez Active Style. Tym samym osoby te oświadczając, że powstałe materiały nie naruszają ich dóbr osobistych, ani dóbr osobistych osób pozostających pod ich opieką.
 2. Zgoda na publikację wizerunku, o której mowa w punkcie 1., nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Klient bądź opiekun prawny osób wskazanych w Rozdziale 2 § 2  pkt 2 może w każdym momencie udzieloną uprzednio zgodę cofnąć bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce od momentu wycofania zgody, poprzez pisemne zgłoszenie odwołania zgody administratorowi danych, o którym mowa w Rozdziale 7 § 1
 3. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Active Style. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

§ 2

Przeznaczenie materiałów obejmujących utrwalony wizerunek

Materiały, o których mowa w § 1 pkt 1 , wykorzystywane będą, bez konieczności dodatkowej ich akceptacji przez osoby wskazane w tym punkcie, wyłącznie do celów promocyjnych Active Style oraz propagowania aktywnego stylu życia, w szczególności poprzez ich publikację na stronach internetowych: www.active-style.pl, www.marketformy.pl, w serwisie Facebook (fanpage klubowy: Active Style Fitness Klub, fanpage trenerski: Michał Szczepański Trener Personalny), w serwisie Instagram (instagram klubowy: active_stylefitness, instagramy poszczególnych trenerów, m.in.: michal.activestyle).

§ 3

Monitoring wizyjny

 1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
  1. zapewnienia  bezpieczeństwa  osobom  przebywającym  na  terenie  Klubu, w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, Klientom, osobom towarzyszącym;
  2. zapewnienie  ochrony  mienia  oraz  niezbędnego  bezpieczeństwa  pomieszczeń,  w  których prowadzona jest działalność Klubu.
 2. System   monitoringu   obejmuje   pomieszczenia   ogólnodostępne w Klubie, z wyłączeniem - toalet, przebieralni, szatni, gabinetu masażu, gabinetu dietetycznego, sauny. Dane z monitoringu obejmują oznaczenie daty i godziny zarejestrowanego zdarzenia oraz wizerunek osób, których zachowanie zostało zarejestrowane na nagraniu.
 3. Active Style każdorazowo określa czas przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego, uwzględniając możliwości techniczne posiadanego systemu, z zastrzeżeniem, iż czas ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Z upływem wyżej wymienionego okresu zarejestrowane nagrania podlegają obowiązkowemu zniszczeniu w sposób trwały. Dopuszczalne jest zniszczenie nagrań poprzez ich automatyczne nadpisanie.
 4. Active Style informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Active Style nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujący przepisów prawa lub Active Style uzyskało informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin maksymalny określony w pkt 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Active Style bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Active Style zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 7. Wniosek o zabezpieczenie nagrania należy kierować do Active Style, winien on zawierać:
  1. dane wnioskodawcy;
  2. określenie daty, miejsca i przybliżonego czasu zdarzenia, którego dotyczy wniosek;
  3. opis zdarzenia;
  4. uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem celu wykorzystania nagrania, rodzaju postępowania, w którym przedmiotowe nagranie może być dowodem, określeniem przybliżonego czasu w jakim zostanie wszczęte postępowanie.
 8. Active Style może żądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne dla potrzeb rozpatrzenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnego zaopiniowania określenia czasu przechowania nagrania zdarzenia objętego wnioskiem. Udostępnienie zabezpieczonych nagrań może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów i organów uprawnionych do ich otrzymania i przetwarzania zawartych w nich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Rozdział 7

Ochrona danych osobowych

§ 1

W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj:

http://bityl.pl/C5m6l

 Siła wyższa

§2

1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.

6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.

7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

§3

1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Active Style stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:

a. Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie. 

b. Active Style Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://active-style.pl/regulamin-klubu-active-style

c. Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.

d. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

 

Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

§ 4

1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 19.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.

a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie1

b. Active Style zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego

c. osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane

d. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym

e. przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d stan faktyczny uprawiania "sportu wyczynowego", "współzawodnictwo sportowe", "korzystanie z zajęć sportowych" lub "wydarzeń sportowych"

f. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów

g. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu

h. klientowi, któremu Active Style nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:

i. iż są one realizowane zgodnie z § 4, 1, a-f,

ii. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności.

i. w przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w § 4 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

 

 

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 1. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum
 3. Obiekt zapewnia:
  1. osobom zatrudnionym maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji.
  2. możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej.
 4. Obiekt deklaruje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.
 5. Obiekt ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny
 6. Obiekt realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
  • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
  • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe - maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
  • zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
  • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
  • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
  • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;
  • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 7. Obiekt może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;
 8. Obiekt zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.
 9. Obiekt dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej odległości sprzętów do ćwiczeń oraz dostosuje się do obecnie obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektu oraz sprzętów do ćwiczeń.
 10. Obiekt udostępnił dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla klientów w obszarze wejścia, recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
 11. Obiekt zapewnia dezynfekcje wymienioną w pkt. 9, jak i w szczególnych przypadkach udostępni środki do dezynfekcji klientowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.
 12. Obiekt zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych mat, ręczników i przyborów osobistych.
 13. Obiekt zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, szatni, toalet i stref, z których korzysta klient.
 14. Obiekt dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie placówki, klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.
 15. Obiekt udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Klient składa taką deklaracje w formie oświadczenia.
 16. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Obiekt dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.
 17. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 15 min pomiędzy zajęciami.
 18. Zaleca się by osoby przebywające w poczekalni zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5moraz stosowali osłonę ust i nosa zgodnie z zaleceniami obsługi
 19. Obiekt rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, prosimy by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to obiektywnie możliwe.
 20. Klienci są zobowiązani do korzystania z osłony ust i nosa, które muszą nabyć we własnym zakresie. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się pkt 15, z uwzględnieniem, iż kierownictwo obiektu może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy prawnej
 21. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem i zachowany jest dystans społeczny 1,5m w celu zastosowania maksymalnych środków bezpieczeństwa.
 22. Prowadzący zajęcia stosuje następujące środki ochronne: maseczka do wejścia n salę ćwiczeniową, dystans min. 1,5m. W przypadku jeśli stan zdrowia nie pozwala na zastosowanie wszystkich wymienionych środków ochronnych, stosuje się maksymalne zabezpieczenie, dezynfekcje, bezpieczny dystans społeczny oraz pochodne środki, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie
 23. Obiekt zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.
 24. W przypadku podejrzenia zachorowania osoby przebywającej na obiekcie stosuje się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz działa zgodnie z wytycznymi przedstawionym w trakcie szkolenia sanitarnego dla kadry obiektu.
 25. Klient podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa.