+48 534 636 476

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin korzystania z klubu określa w szczególności rodzaj i zakres świadczonych przez Active Style usług, jak również warunki ich świadczenia.
 2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
 4. Każdorazowe skorzystanie z oferty Klubu oznacza zaakceptowanie regulaminu, zobowiązanie się do jego przestrzegania, oświadczenie, iż w stosunku do danej osoby nie zachodzą przeciwwskazania lekarskie do skorzystania z oferty Active Style, a także potwierdzenie zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażenie zgód objętych regulaminem.
 5. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 1.03.2020 roku.

§ 2

Definicje

         Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają znaczenie określone poniżej, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika ich odmienna interpretacja:

 1. Active Style/właściciel Klubu - Active Style Michał Szczepański, os. Piłsudskiego 25/42, 37-500 Jarosław, NIP 7922210519, REGON 181136816;
 2. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, np. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, numer telefonu, adres e-mail;
 3. Jednorazowe wejście - wejściówka umożliwiająca jednorazowe, nieograniczone czasowo w ramach godzin wskazanych w Rozdziale 2 § 3 pkt 1 Regulaminu, skorzystanie z Klubu - strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału w jednych wybranych zajęciach grupowych;
 4. Klub - kompleks pomieszczeń, znajdujących się w lokalu położonym przy os. Piłsudskiego 25/42 w Jarosławiu, w którego skład wchodzi m.in. strefa ćwiczeń, strefa masażu i sauna;
 5. Karnet - dokument stwierdzający prawo do korzystania z Klubu w ramach pakietów Karnet open, Karnet Open Student/Senior, Karnet open do 15:30, Karnet open student/senior do 130, Karnet „8 wejść na miesiąc”, Karnet Specjal, zakupiony przez Użytkowników Klubu, celem uczestniczenia w zajęciach  zorganizowanych, korzystania ze strefy ćwiczeń, oraz innych dodatkowych pomieszczeń znajdujących się w Klubie, z wyłączeniem sauny której płatność uiszczana jest osobno;
 6. Karnet open oraz Karnet Open Student/Senior, Karnet Specjal -  karnety uprawniające do nielimitowanego, nieograniczonego czasowo w ramach godzin wskazanych w Rozdziale 2 § 3 pkt 1 Regulaminu, korzystania z Klubu - strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału zajęciach grupowych, ważny przez 4 tyg. tzn. 28 dni od dnia jego zakupu;
 7. Karnet open wejście do 15:30, Karnet open student/senior do 15.30 - karnety uprawniające do nielimitowanego, korzystania z Klubu - strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału zajęciach grupowych, od otwarcia Klubu do godziny 15:30 danego dnia, ważny przez 4 tyg, tzn. 28 dni od dnia jego zakupu;
 8. Karnet „8 wejść na miesiąc” - karnet uprawniający do skorzystania ośmiokrotne nieograniczone czasowo w ramach godzin wskazanych w Rozdziale 2 § 3 pkt 1 Regulaminu, skorzystanie z Klubu - strefy ćwiczeń oraz wzięcia udziału, w ramach wejścia z jednych wybranych zajęć grupowych, ważny przez 4 tyg. tzn 28 dni od dnia jego zakupu;
 9. Karta magnetyczna - dokument potwierdzający uprawnienia Klienta do korzystania z Klubu, wydawany w dniu zakupu pierwszego Karnetu, po uiszczeniu stosownej opłaty aktywacyjnej;
 10. Monitoring wizyjny - system zespolonych środków technicznych umożliwiający rejestrację obrazu;
 11. Opłata aktywacyjna - jednorazowa opłata, pobierana przy rejestracji karty magnetycznej, doliczana do kwoty karnetu;
 12. Pracownicy Klubu – trenerzy, instruktorzy, masażyści, dietetycy, fizjoterapeuci,  pracownicy administracyjni oraz inny pracownicy zatrudnieni przez właściciela Klubu;
 13. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia  2016  r.w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 14. Strefa ćwiczeń - część Klubu, w której mieszczą się sprzęty i przyrządy służące do ćwiczeń oraz sale przeznaczone do zajęć zorganizowanych;
 15. Strona internetowa - www.active-style.pl, oraz funpage na facebooku: www.facebook.com/ActiveStylefitnessklub;
 16. Trening personalny - trening prowadzony przez trenera personalnego po uprzednim ustaleniu terminu jego przeprowadzenia;
 17. Trening w małych grupach fitness- trening w małych grupach o ograniczonej liczbie uczestników maksymalnie 6 osobowe, odbywające się według ustalonego wcześniej terminu i godziny wyznaczonej przez instruktora prowadzącego;
 18. Użytkownicy/Klienci – osoby korzystające z usług oferowanych przez Klub, które spełniły warunki określone w niniejszym regulaminie, w szczególności osoby posiadające Karnet, lub przebywający na terenie Klubu w wyniku zakupu prawa do jednorazowego wejścia oraz korzystające z innych usług Klubu;
 19. Zajęcia zorganizowane – zajęcia w grupach o ograniczonego liczbie uczestników, odbywające się według ustalonego uprzednio  harmonogramu, prowadzone przez instruktora;

 

Rozdział 2

Usługi oraz godziny otwarcia

§ 1

Osoby uprawnione

 1. Active Style świadczy usługi wyszczególnione na stronie internetowej.
 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z oferty Active Style są Klienci, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin, wyrazilizgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczyli, iż nie ma przeciwwskazań spowodowanych ich stanem zdrowia, na podstawie zakupionego karnetu bądź jednorazowego wejścia, jak również inne uprawnione przez Właściciela Klubu osoby.
 3. W przypadku wystąpienia co do danej osoby przeciwwskazań lekarskich, taka osoba może korzystać z oferty Klubu wyłącznie na własne ryzyko.
 4. Użytkownik w zależności od wybranej przez siebie oferty:
   1. nie otrzymuje karnetu ani innego dokumentu potwierdzającego prawo korzystania z Klubu - jednorazowe wejście;
   2. otrzymuje karnet / kartę magnetyczną umożliwiającą wstęp do Klubu - karnety.
 5. Każdy z Użytkowników korzystających z Klubu, zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem, na podstawie którego możliwa jest weryfikacja tożsamości i uprawnienia do skorzystania z opcji „STUDENT/SENIOR”, oraz okazania go pracownikowi Klubu na jego prośbę. W przypadku braku możliwości zweryfikowania tożsamości danej osoby pracownik Klubu uprawniony jest do odmowy skorzystania przez tę osobę z Klubu.

§2

Warunki korzystania z Klubu przez osoby niepełnoletnie

 1. Z zastrzeżeniem punktu 2, z Klubu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby niewskazane w punkcie 1, mogą korzystać z Klubu wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców bądź opiekunów prawnych. Warunkiem dopuszczenia do korzystania przez taką osobę z Klubu jest złożenie w recepcji obiektu oświadczenia rodzica bądź opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na korzystanie z Klubu przez osobę niepełnoletnią, w treści którego znajdzie się oświadczenie, iż Active Style nie ponosi odpowiedzialności za wypadki czy kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad korzystania z Klubu, a ćwiczenia wykonywane są samodzielnie przez osobę, której zgoda dotyczy.

 

§ 3

Godziny otwarcia Klubu

 1. Godziny otwarcia Klubu podane są na stronie internetowej oraz dostępne są w Klubie.
 2. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel Klubu może podjąć decyzję o jego otwarciu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub w Klubie z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania karnetów nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
 3. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 4. W sytuacji niezaplanowanego zamknięcia Klubu Klienci zostaną poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w punkcie 2 zd. 3.
 5. Użytkownicy obowiązani są zakończyć korzystanie z urządzeń Klubu na 15 minut przed planowaną godziną jego zamknięcia.

§ 4

Karnety

 1. Karnety dostępne są do nabycia w recepcji obiektu.
 2. Karnety ważne są 28 dni od daty zakupu, chyba że oferta Klubu, umieszczona na stronie internetowej stanowi inaczej. Nieskorzystanie z Karnetu w terminie jego ważności nie stanowi podstawy do żądania zwrotu poniesionej ceny.
 3. W ramach karnetu Klient jest uprawniony do korzystania ze strefy ćwiczeń oraz zajęć zorganizowanych wskazanych w harmonogramie zajęć, z ograniczeniami wynikającymi ze specyfikacji danego karnetu - w szczególności ograniczeniami godzin lub ograniczeniem liczby zajęć z korzystania z Klubu.
 4. Oferta Klubu zawiera rozróżnienia w ramach poszczególnych karnetów, uzależnione od grupy odbiorców danego karnetu. Z opcji „STUDENT/SENIOR” mogą skorzystać osoby:
  1. do 26 roku życia, posiadające ważną legitymację studencką bądź szkolną;
  2. osoby powyżej 65 roku życia, po okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 5. Wszystkie Karnety są rejestrowane. Posługiwać się Karnetem może jedynie osoba w nim wskazana, w godzinach jego obowiązania. W przypadku naruszeń niniejszego punktu, Właściciel uprawniony będzie do anulowania Karnetu Klienta udostępniającej go osobie trzeciej, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

§5

Zajęcia zorganizowane

 1. Grafik zajęć zorganizowanych udostępniany jest na Stronie internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 2. Active Style nie prowadzi zapisów na zajęcia zorganizowane, o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszenia się na nie w Klubie.
 3. Active Style zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, zmiany ich harmonogramu oraz osób prowadzących zajęcia, o czym poinformuje Klientów umieszczając stosowne ogłoszenie w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej, najpóźniej w dniu danych zajęć.
 4. Na zajęcia zorganizowane Klient jest obowiązany przychodzić do Klubu z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym  przygotowanie się do zajęć.
 5. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym zamiennego obuwia sportowego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć, jak również ręcznika.

 

§ 6

Trening personalny

 1. Klient chcący skorzystać z usługi treningu personalnego zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty. Rezerwacji tej należy dokonywać w recepcji klubu.
 2. Przystąpienie przez Klienta do treningu bez wskazania pracownikowi Klubu przeciwwskazań i zaleceń lekarskich co do udziału w treningu poczytuje się jako oświadczenie o ich braku lub braniu udziału w treningu na własną odpowiedzialność.
 3. Klient jak i trener zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na umówione spotkanie. W przypadku spóźnienia się osoby trenującej na trening personalny następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu.
 4. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez Klienta z co najmniej 5 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku kiedy osoba trenująca nie poinformuje pracownika Klubu o odwołaniu treningu na co najmniej 2 godzin przed rozpoczęciem treningu, trening personalny zostaje uznany za przeprowadzony, chyba że trener zadecyduje inaczej.
 5. W szczególnych przypadkach Active Style zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów personalnych, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

Rozdział 3

Zasady korzystania z Klubu

§ 1

Zasady ogólne

 1. Z wszelkich pomieszczeń Klubu i znajdujących się w nim urządzeń Użytkownik powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, stosując się do instrukcji i informacji znajdujących się w Klubie, w tym na poszczególnych sprzętach, a także do poleceń ustnych i wskazówek pracowników Klubu, Użytkownicy zobowiązują się również do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych.
 2. Na terenie Klubu zabronione jest:
 1. posiadanie przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia Użytkowników, w szczególności ostrych narzędzi i szklanych opakowań;
 2. zaśmiecanie i zanieczyszczaniem pomieszczeń Klubu
 3. bieganie, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych;
 4. bez uzyskania uprzedniej zgody Active Style, rejestrowanie dźwięku i obrazu;
 5. używanie przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie;
 6. wprowadzanie zwierząt;
 7. palenie wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów;
 8. posiadanie, stosowanie lub pozostawanie pod wpływem niedozwolonych środków, w szczególności alkoholu, narkotyków czy innych środków, w tym dopingującyc Właściciel i pracownicy Klubu są uprawieni do wezwania do klubu odpowiednich służb, w szczególności Policji, w przypadku podejrzenia posiadania lub stosowania przez Użytkownika niedozwolonych substancji;
 9. uniemożliwianie innym Użytkownikom korzystanie z Klubu, poprzez zachowanie agresywne, jak również zachowanie uwłaczające godności innych Użytkowników, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także mające znamiona molestowania;
 10. prowadzenie wszelkiej działalności zarobkowej czy reklamowej, w szczególności prowadzenia prywatnych zajęć indywidualnych za wynagrodzeniem.

§ 2

Skutki naruszeń

         Wszelkie naruszenia Regulaminu, o których mowa w jego Rozdziale 3 skutkują uprawnieniem pracowników Klubu do polecenia natychmiastowego jego opuszczenia przez Klienta naruszającego powyższe postanowienia, a w uzasadnionych przypadkach do anulowania przez Active Style karnetu danego Klienta ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu na jego rzecz ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3

Strefa ćwiczeń

 1. Użytkownicy Klubu korzystający ze strefy ćwiczeń zobligowani są posiadać:
 1. strój sportowy,
 2. zamienne, kryte obuwie sportowe;
 3. duży ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy każdorazowo rozkładać na urządzeniach.
 1. Każdorazowo, przed rozpoczęciem treningu, Klient zobowiązane jest do przygotowania miejsca, w którym zamierza wykonywać ćwiczenia, w sposób bezpieczny dla niego i otoczenia.
 2. Klient ma obowiązek wykonywać poszczególne ćwiczenia dostosowując ich rodzaj i intensywność do swoich swojego stanu zdrowia i możliwości. W przypadku stwierdzenia przez Klienta budzących jego obawy dolegliwości wywołanych wykonywanymi ćwiczeniami, należy przerwać trening i niezwłocznie powiadomić pracownika Klubu.
 3. Po zakończeniu ćwiczenia Użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego usytuowania.
 4. Użytkownik nie może świadczyć na terenie Klubu, w szczególności w strefie ćwiczeń, usług treningu personalnego na rzecz innych Klientów. Świadczenie takich usług jest dopuszczalne jedynie na podstawie zawartej z Active Style umowy w tym zakresie, bądź pisemnej zgody wyrażonej przez Właściciela Klubu.

§ 4

Szatnia

 1. Klient zobligowany jest do każdorazowego pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego pomieszczeniu - szatni, w której znajdują się szafki. Szafki należy zabezpieczyć przyniesioną przez Klienta kłódką, w sposób uniemożliwiający jej otwarcie.
 2. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub zobowiązany jest do opróżnienia zajmowanej przez siebie szafki i zabrania kłódki.
 3. W przypadku stwierdzenia, że pomimo zakończenia korzystania z Klubu Klient nadal przechowuje swoje mienie w szafce, Active Style jest uprawniona do otworzenia szafki oraz do usunięcia rzeczy należących do Klienta. W przypadku braku odbioru przez Użytkownika należących do niego ruchomości w terminie 3 dni od dnia protokolarnego opróżnienia szafki, rzeczy Klienta będą uznawane za porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności.

§ 5

Sauna

 1. Korzystanie z sauny jest usługą dodatkowo płatną, niezawierającą się w Karnecie i niezależną od wszelkich opłat związanych ze wstępem do strefy ćwiczeń.
 2. O zamiarze korzystania z sauny należy poinformować pracownika Klubu na co najmniej 1 godzinę przed zamierzonym wejściem do sauny i uiścić opłatę zgodnie z cennikiem wskazanym w recepcji Klubu i na stronie internetowej, przy czym Active Style zastrzega sobie możliwość odmowy uruchomienia sauny w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby osób chętnych do skorzystania z niej.
 3. Klient zamierzający skorzystać z sauny powinien przed wejściem do niej wziąć prysznic w celu usunięcia z ciała kosmetyków i zanieczyszczeń.
 4. W saunie zabronione jest przebywanie w okularach i szkłach kontaktowych, obuwiu oraz biżuterii.
 5. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
 6. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik Klubu.

§ 6

Strefa masażu

 1. Klient chcący skorzystać z usługi masażu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty. Rezerwacji tej należy dokonywać w recepcji klubu.
 2. Klient korzystający z usług Strefy masażu zobligowany jest zgłosić się do recepcji Klubu co najmniej na 15 minut przed wyznaczoną godziną spotkania i uiścić opłatę zgodnie z cennikiem znajdującym się w recepcji oraz na stronie internetowej.
 3. Klient przed rozpoczęciem zabiegu zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi Klubu wszelkich informacji dotyczących przeciwwskazań do jego przeprowadzenia.

 

Rozdział 4

Karta magnetyczna i opłaty

§ 1

Karta magnetyczna

 1. Dokumentem potwierdzającym prawo korzystania z Klubu na podstawie posiadanego Karnetu  oraz umożliwiającym wstęp na teren Klubu Klientowi posiadającemu karnet jest imienna karta magnetyczna.
 2. Karta ta wydawana jest Klientowi w momencie zakupu pierwszego karnetu i zostaje przypisana do danego Klienta bezterminowo. Każdy Klient może posiadać jedną kartę magnetyczną. Za wydanie karty magnetycznej pobierana jest bezzwrotna opłata aktywacyjna w kwocie 15 zł doliczonej na poczet pierwszego karnetu.
 3. Wszystkie karty magnetyczne są rejestrowane. Posługiwać się kartą magnetyczną może jedynie osoba w niej wskazana, w godzinach obowiązania karnetu. W przypadku naruszeń niniejszego punktu, Właściciel Klubu uprawniony jest do anulowania Karnetu Klienta, w szczególności udostępniającej kartę magnetyczną osobie trzeciej, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty aktywacyjnej oraz opłaty poniesionej z tytułu kupna karnetu.
 4. W przypadku nieposiadania przy sobie karty magnetycznej, wstęp do Klubu możliwy jest jedynie po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez pracownika Klubu, następującej zweryfikowaniu tożsamości Klienta i jego uprawnień wynikających z zakupionego karnetu.
 5. W przypadku uszkodzenia bądź utraty karty magnetycznej Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Active Style. Ponowne wydanie karty magnetycznej następuje po uiszczeniu przez Klienta bezzwrotnej opłaty w kwocie 15 zł

 

§ 2

Cennik oraz sposób zapłaty

 1. Cennik usług oferowanych przez Active Style dostępny jest w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej.
 2. Klienci zobowiązani są do opłacania Karnetów, wejść jednorazowych oraz zapłaty za inne usługi z góry, opłaty te nie podlegają zwrotowi.
 1. Klienci uprawnieni są do zakupienia z góry karnetów na dalsze, następujące bezpośrednio po sobie okresy, przy czym jest możliwe zawieszenie karnetu na okres maksymalnie 7 dni, raz na dwa miesiące. Zawieszenie karnetu należy wcześniej zgłosić w recepcji klubu.
 2. Klienci chcący uzyskać fakturę VAT obejmującą należności poniesione z tytułu skorzystania z oferty Active Style powinni poinformować o tym fakcie pracownika Klubu przed dokonaniem płatności.
 3. Wszelkie opłaty uiszcza się we wskazanych każdorazowo przez Active Style formach płatności.

 

Rozdział 5

Zasady odpowiedzialności

§ 1

Odpowiedzialność Active Style za utratę lub uszkodzenie własności Klienta

Active Style nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę mienia będącego własnością Klienta, w szczególności nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta na terenie Klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych - poza szafką.

§ 2

Odpowiedzialność Active Style za szkodę na osobie

Active Style oraz pracownicy Klubu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobie, wypadki i kontuzje powstałe na ternie Klubu, a niezawinione przez Active Style, jak również wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Użytkowników, w szczególności występujące w konsekwencji braku wyraźnego poinformowania pracownika Klubu o przeciwwskazaniach do skorzystania z oferty  Active Style.

§ 3

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownicy odpowiadają na zasadach ogólnych wobec Active Style oraz innych Klientów za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

§ 4

Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie roszczenia z tytułu naprawienia szkody, wnioski i reklamacje należy niezwłocznie zgłosić pisemnie w Klubie bądź na adres wskazany w Rozdziale 1 § 2 punkt 1.
 2. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w treści pisma, o którym mowa w punkcie 1, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli w piśmie tym wskazany zostanie adres e-mail.

Rozdział 6

Utrwalanie i publikacja wizerunku

§ 1

Zgoda na utrwalanie i publikację wizerunku

 1. Klienci uiszczając opłatę za usługi oferowane przez Active Style, a w przypadku osób, o których mowa w Rozdziale 2 § 2  pkt 2 - ich opiekunowie prawni, wyrażając zgodę na korzystanie przez te osoby z oferty Active Style, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatną, wielokrotną publikację swojego wizerunku bądź wizerunku osób, o których mowa w Rozdziale 2 § 2  pkt 2 (w szczególności w formie zdjęć i filmów), utrwalonego podczas korzystania z oferty Active Style, jak również podczas imprez i eventów organizowanych bądź współorganizowanych przez Active Style. Tym samym osoby te oświadczając, że powstałe materiały nie naruszają ich dóbr osobistych, ani dóbr osobistych osób pozostających pod ich opieką.
 2. Zgoda na publikację wizerunku, o której mowa w punkcie 1., nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Klient bądź opiekun prawny osób wskazanych w Rozdziale 2 § 2  pkt 2 może w każdym momencie udzieloną uprzednio zgodę cofnąć bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce od momentu wycofania zgody, poprzez pisemne zgłoszenie odwołania zgody administratorowi danych, o którym mowa w Rozdziale 7 § 1.

§ 2

Przeznaczenie materiałów obejmujących utrwalony wizerunek

Materiały, o których mowa w § 1 pkt 1 , wykorzystywane będą, bez konieczności dodatkowej ich akceptacji przez osoby wskazane w tym punkcie, wyłącznie do celów promocyjnych Active Style oraz propagowania aktywnego stylu życia, w szczególności poprzez ich publikację na stronach internetowych: www.active-style.pl, www.szczepanski.fitdietetyk.pl, w serwisie Facebook (fanpage klubowy: Active Style Fitness Klub, fanpage trenerski: Michał Szczepański Trener Personalny), w serwisie Instagram (instagram klubowy: active_stylefitness, instagramy poszczególnych trenerów, m.in.: michal.activestyle).

§ 3

Monitoring wizyjny

 1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
  1. zapewnienia  bezpieczeństwa  osobom  przebywającym  na  terenie  Klubu, w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, Klientom, osobom towarzyszącym;
  2. zapewnienie  ochrony  mienia  oraz  niezbędnego  bezpieczeństwa  pomieszczeń,  w których prowadzona jest działalność Klubu.
 2. System   monitoringu   obejmuje   pomieszczenia   ogólnodostępne w Klubie, z wyłączeniem - toalet, przebieralni, szatni. Dane z monitoringu obejmują oznaczenie daty i godziny zarejestrowanego zdarzenia oraz wizerunek osób, których zachowanie zostało zarejestrowane na nagraniu.
 3. Active Style każdorazowo określa czas przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego, uwzględniając możliwości techniczne posiadanego systemu, z zastrzeżeniem, iż czas ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Z upływem wyżej wymienionego okresu zarejestrowane nagrania podlegają obowiązkowemu zniszczeniu w sposób trwały. Dopuszczalne jest zniszczenie nagrań poprzez ich automatyczne nadpisanie.
 4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujący przepisów prawa lub Active Style uzyskało informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, termin maksymalny określony w pkt 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Wniosek o zabezpieczenie nagrania należy kierować do Active Style, winien on zawierać:
  1. dane wnioskodawcy;
  2. określenie daty, miejsca i przybliżonego czasu zdarzenia, którego dotyczy wniosek;
  3. opis zdarzenia;
  4. uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem celu wykorzystania nagrania, rodzaju postępowania, w którym przedmiotowe nagranie może być dowodem, określeniem przybliżonego czasu w jakim zostanie wszczęte postępowanie.
 6. Active Style może żądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne dla potrzeb rozpatrzenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnego zaopiniowania określenia czasu przechowania nagrania zdarzenia objętego wnioskiem. Udostępnienie zabezpieczonych nagrań może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów i organów uprawnionych do ich otrzymania i przetwarzania zawartych w nich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 7

Ochrona danych osobowych

§ 1

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Active Style Klub Fitness Michał Szczepański,adres: os. Piłsudskiego 25/42, 37 – 500 Jarosław, NIP: 7922210519      REGON: 181136816
 2. Kontakt z Administratorem danych: osobiście pod adresem siedziby, telefonicznie: +48 534 636 476 lub poprzez e-maila: biuro.activestyle@gmail.com

 

§ 2

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Klientów, przetwarzane są w celach:

 1. realizacji umów zawartych z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy przetwarzania w celu zawierania oraz realizacji umów, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania klientów, kontaktowania się z klientami;
 2. realizacji umowy i kontroli wejść do klubu Active Style przy użyciu kart magnetycznych oraz w zakresie publikacji wizerunku - w celu promocji Active Style oraz propagowania aktywnego stylu życia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dotyczy to przetwarzania w celu egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring wizyjny, prowadzenia fanpage na portalu Facebook oraz Instagram na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości);
 5. marketingu bezpośredniego (dostarczanie informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych) usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§ 3

Odbiorca danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem są:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, np. firma świadcząca obsługę IT fanpage, biuro rachunkowe, podmiot zarządzający aplikacją Gymsteer (Gymsteer sp. z o.o. w Warszawie, ul. Husarii 60A, 02-951 Warszawa, gymsteer.com);

c) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, za wyjątkiem właściciela portalu społecznościowego Facebook i Instagram nazasadach dotyczących danych określonych przez ten podmiot, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

§ 4

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi w do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych Administrator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy, lub umowa może być niemożliwa do wykonania.

§ 5

Czas przetwarzania danych osobowych

 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

  1. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
  2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowychw celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
  3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

§ 6

Postanowienia dodatkowe

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały  profilowaniu.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook oraz Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranych na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.