+48 534 636 476

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów/Gości Klubu Active Style  położonego w Jarosławiu (adres: 37-500 Jarosław, os. Piłsudskiego 25/42).
 2. Regulamin obowiązuje na  terenie całego klubu, w którego skład wchodzą: siłownia/strefa cardio, sala fitness, gabinet masażu oraz dwie szatnie.
 3. Klientem Klubu jest każda osoba, która wykupi karnet (wstęp) lub pojedynczy bilet wstępu lub posiada ważny karnet.
 4. Gościem Klubu jest każda osoba, która wypełni kartę jednorazowego bezpłatnego wejścia oraz podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Klubu Active Style.

KARNETY CZŁONKOWSKIE

 1. Klienci/Goście korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu (karta klubowa) - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z Regulaminem  Klubu i zaakceptowaniem jego zapisów.
 2. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Udostępnienie karnetu osobie trzeciej stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.
 3. Warunkiem wejścia na obiekt jest każdorazowo okazanie przez Klienta aktualnej karty klubowej.
 4. Niewykorzystane treningi, nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania obuwia sportowego podczas zajęć fitness oraz treningów na siłowni.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz stosowania środków dopingujących
 3. i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków  odurzających.
 4. Na terenie obiektu zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów grożących pożarem lub wybuchem, wnoszenia puszek, butelek. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 5. Użytkowanie sali fitness, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem, z zachowaniem czystości i porządku.
 6. Klienci/Goście są zobowiązani przestrzegać instrukcję przeciwpożarową, instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.

TRENING, ZAJĘCIA FITNESS

 1. Zabrania się ćwiczenia w sposób zagrażający innym osobom znajdującym się w Klubie oraz wykorzystywania przyrządów do ćwiczeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Po zakończonych ćwiczeniach na siłowni bądź  na sali fitness należy odnieść ciężary, sprzęt na swoje miejsce oraz zdezynfekować sprzęt po użyciu.
 3. W sali fitness i siłowni należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.
 4. Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 5. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik KLUBU.
 6. Zajęcia fitness odbywają się wg. wcześniej ustalonego grafiku.
 7. Obowiązujący grafik znajduje się na stronie internetowej oraz na facebook'u.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody  na osobie lub konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Klienta/Gościa. Klient/Gość nie może zgłaszać w stosunku do Klubu żadnych roszczeń w związku z uszczerbkiem na zdrowiu bądź pogorszeniem się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w zorganizowanych zajęciach fitness. Korzystanie z obiektu oraz organizowanych zajęć odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta/Gościa. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody doznane przez Klienta/Gościa. Klient/Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody. Za wszelkie świadome działanie na szkodę Klubu Klient/Gość będzie odpowiadał prawnie i finansowo
 2. Klienci/Goście zobowiązani są do kulturalnego zachowania w stosunku do wszystkich osób znajdujących się na obiekcie. W szczególności zakazane jest krzyczenie, rzucanie przedmiotami i nieprzyzwoite zachowanie. Osoby naruszające zasady kulturalnego zachowania zostaną zobowiązane do opuszczenia obiektu.
 3. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szatni i poza nią, wszelką odzież należy chować do wyznaczonych szafek zamykanych na kłódkę, dorgocenne przedmioty należy zostawić w domu lub w recepcji klubu.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBU

 1. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness oraz instruktora. Klub ma prawo do zawieszenia zajęć fitness w wyniku:
 • Wystąpienia siły wyższej, stosownie do uregulowań Kodeksu Cywilnego;
 • Wystąpienia awarii w obiekcie bądź na sali fitness;
 • Organizacji rozgrywek, konwencji lub dni zamkniętych;
 1. W przypadku o którym mowa w pkt. 1, karnet zostaje przedłużony o okres zawieszenia karnetu osobom, które w tym okresie chciały skorzystać z wykupionych usług.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny. W tym przypadku Klub zobowiązuje się do zwrotu wpłaty proporcjonalnie odpowiadającej okresowi pozostającemu do zakończenia ważności karnetu, a Klient oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tego tytułu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient/Gość Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz innymi rozporządzeniami Klubu i ich przestrzeganiem.
 2. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do menedżera Klubu lub pod numerem telefonu: +48534636476
 3. Osoby znajdujące się na terenie obiektu są zobowiązane podporządkować się nakazom pracowników Klubu.
 4. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Klubu. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów/Gości  poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.

Regulamin Klubu obowiązuje od 11.10.2014r